Bijlagen

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Algemene reserve

Verloop reserve

Programmareserve
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo per
31-12-2020

Algemene reserve

92.794

127.292

-124.920

95.167

Totaal

92.794

127.292

-124.920

95.167

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 10:44:20 met de export van 06/23/2021 09:32:06