Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

Inleiding

Daar waar onze provinciale opgaven overlappen met EU-beleid, vormen EU- subsidies een belangrijke financieringsbron om deze te realiseren. Deze paragraaf biedt een overzicht van de stand van zaken van alle EU-subsidieprogramma’s waarbij de provincie een formele rol vervult bij de toekenning en/of uitvoering én alle EU-subsidieprojecten waaraan de provincie zelf als partner deelneemt. De verantwoording van de inhoudelijke resultaten van de besteding van EU-middelen en deelname aan EU-projecten verloopt via de corresponderende beleidsambities, zoals opgenomen in deze jaarstukken.

De totale (financiële) baten van EU-subsidies voor onze regio lopen maar in beperkte mate via de provinciale jaarrekening. Om dit totaal toch inzichtelijk te maken, laten we via de EU- subsidiemonitor jaarlijks zien hoeveel middelen uit de verschillende programma’s in Zuid-Holland per opgave landen. Uit de meest recente monitor (peildatum 1-3-2020) blijkt dat in de EU-programmaperiode 2014-2020 2.090 unieke partners uit Zuid-Holland actief zijn in 4.240 EU- projecten. Gezamenlijk hebben deze Zuid-Hollandse partners ruim € 1,4 miljard (niet gecorrigeerd voor de TNO-vestigingen buiten Zuid-Holland en de Rijksoverheid, bedraagt de toegekende EU subsidie in Zuid-Holland € 1.731.161.339) aan EU- middelen ontvangen. Van dit totaal heeft de provincie Zuid-Holland voor zo’n € 130 mln een rol gespeeld in de besluitvorming bij de toekenning. Zelf heeft de provincie Zuid-Holland ruim € 11 mln aan EU-subsidies binnengehaald door als organisatie partner te worden in projecten.

2020 was het laatste jaar van de EU-programmaperiode 2014-2020. Dit betekent dat (bijna) alle bestaande EU-programma’s de beschikbare middelen hebben uitgeput en geen nieuwe projecten meer zullen financieren. Wel kan de uitvoering van reeds goedgekeurde projecten nog een aantal jaar doorlopen. Vanaf 2021 starten de nieuwe EU-programma’s die vanuit het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 worden gefinancierd.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55