Jaarrekening 2020

13. Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Primaire begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

278.836

-273.117

294.595

-294.595

287.560

-287.560

-8.724

14.443

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

336.250

-336.450

342.550

-342.550

344.810

-344.810

-8.560

8.360

0.3 Geldleningen en uitzettingen

988

1.738

109

109

-1.171

115

-1.286

2.159

-115

3.023

0.4 Deelnemingen

655

1.500

-114

578

1.500

-922

1.301

1.320

-20

-645

180

-95

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

75.874

88.757

6.224

95.779

130.283

-34.505

96.958

130.209

-33.251

-21.084

-41.452

39.475

0.6 Overhead

97.583

2.537

95.880

104.090

2.437

101.653

103.071

4.597

98.474

-5.489

-2.060

-2.594

0.7 Vennootschapsbelasting

-13

-13

13

13

0.8 Mutaties reserves

60.756

-3.501

58.730

32.981

-1.251

34.232

32.981

69

32.913

27.774

-3.570

25.817

Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen

235.856

704.379

-447.110

233.537

770.115

-536.578

233.127

768.680

-535.552

2.729

-64.300

88.442

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

2.296

2.296

2.496

2.496

2.300

2.300

-4

-4

1.2 Gedeputeerde staten

5.459

5.776

5.409

5.409

5.542

44

5.498

-83

-44

278

1.3 Kabinetszaken

1.555

1.559

1.555

1.555

1.413

1.413

142

146

1.4 Bestuurlijke organisatie

5.067

678

3.999

7.262

552

6.710

6.465

552

5.913

-1.398

126

-1.914

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

80

80

80

80

125

125

-45

-45

1.6 Openbare orde en veiligheid

1.417

669

1.577

1.577

1.300

1.300

118

-630

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

2.437

199

2.139

2.408

199

2.210

2.289

209

2.080

148

-10

59

Totaal 1 Bestuur

18.312

877

16.519

20.788

750

20.038

19.435

805

18.630

-1.123

72

-2.111

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

119.151

9.594

111.960

135.159

17.082

118.077

136.768

16.199

120.569

-17.617

-6.605

-8.609

2.2 Waterwegen

20.692

4.944

35.698

39.527

6.026

33.501

37.310

4.328

32.983

-16.618

617

2.715

2.3 Openbaar vervoer

106.278

21.719

90.103

98.926

15.938

82.988

129.131

43.716

85.415

-22.853

-21.996

4.688

2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten

32.210

4.664

19.361

31.737

5.583

26.154

22.569

1.380

21.189

9.641

3.284

-1.828

Totaal 2 Verkeer en vervoer

278.331

40.921

257.123

305.348

44.627

260.721

325.778

65.622

260.156

-47.447

-24.701

-3.033

3 Water

3.1 Waterkeringen

3.481

584

2.861

3.386

584

2.802

3.115

636

2.479

366

-52

383

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

1.095

195

900

1.268

252

1.016

522

392

130

574

-197

770

3.3 Kwantiteit grondwater

1.660

430

1.219

1.660

430

1.230

1.680

381

1.299

-20

49

-80

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

848

342

506

768

285

482

-768

-285

-482

3.5 Kwaliteit grondwater

1.824

900

939

11.186

1.350

9.836

8.956

1.247

7.709

-7.132

-347

-6.770

3.9 Water, overige baten en lasten

5.537

5.168

369

6.668

5.361

1.307

9.300

8.615

685

-3.763

-3.447

-315

Totaal 3 Water

13.598

7.277

6.289

25.016

8.319

16.697

24.341

11.557

12.784

-10.743

-4.280

-6.495

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

11.708

6.728

858

12.049

6.970

5.078

10.838

7.099

3.740

870

-371

-2.882

4.2 Luchtverontreiniging

1.625

600

846

3.960

2.282

1.677

2.682

1.734

948

-1.057

-1.134

-102

4.3 Geluidhinder

654

501

153

554

401

153

280

401

-121

374

100

274

4.4 Vergunningverlening en handhaving

52.061

4.046

46.901

52.312

4.046

48.266

48.671

1.944

46.727

3.390

2.102

174

4.6 Duurzaamheid

48.317

17.309

16.570

67.093

26.275

40.818

58.768

32.011

26.758

-10.451

-14.702

-10.187

Totaal 4 Milieu

114.366

29.184

65.327

135.967

39.975

95.992

121.240

43.189

78.051

-6.874

-14.005

-12.724

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

106.219

70.051

37.460

73.607

32.362

41.244

71.150

29.089

42.061

35.069

40.962

-4.602

5.2 Beheer natuurgebieden

650

650

5.9 Natuur, overige baten en lasten

5.597

4.794

332

7.065

6.035

1.030

7.710

6.278

1.432

-2.113

-1.484

-1.100

Totaal 5 Natuur

112.466

74.844

37.792

80.671

38.397

42.274

78.860

35.367

43.494

33.605

39.478

-5.702

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

3.445

3.090

305

8.252

2.827

5.426

3.825

2.980

845

-380

110

-540

6.3 Kennis en innovatie

47.537

21.382

17.010

56.113

22.259

33.854

64.012

33.060

30.953

-16.476

-11.678

-13.942

6.4 Recreatie en toerisme

33.950

19.718

11.454

25.593

12.303

13.289

23.878

10.802

13.075

10.073

8.916

-1.621

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

4.553

1.687

2.841

7.338

1.657

5.681

6.544

1.657

4.887

-1.991

30

-2.047

Totaal 6 Regionale economie

89.486

45.878

31.610

97.297

39.046

58.251

98.259

48.499

49.760

-8.774

-2.622

-18.150

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

21.205

7.691

9.874

23.050

6.007

17.042

21.360

6.007

15.352

-154

1.684

-5.478

7.2 Maatschappij

9.240

57

7.173

5.840

57

5.784

5.862

55

5.807

3.378

2

1.366

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

4

4

-4

-4

Totaal 7 Cultuur en maatschappij

30.445

7.748

17.047

28.890

6.064

22.826

27.225

6.062

21.163

3.220

1.685

-4.116

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

12.443

1.698

8.950

13.479

1.398

12.081

9.969

1.536

8.432

2.475

162

518

8.2 Volkshuisvesting

4.046

500

2.550

4.721

775

3.946

1.954

144

1.810

2.092

356

740

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

8.292

4.334

3.902

5.365

1.613

3.751

4.831

4.339

492

3.461

-5

3.410

Totaal 8 Ruimte

24.781

6.533

15.403

23.565

3.786

19.779

16.754

6.020

10.734

8.027

513

4.668

Totaal taakvelden

917.640

917.640

951.080

951.080

945.020

985.801

-40.781

-27.380

-68.161

40.781

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55