Jaarrekening 2020

6. WNT-verantwoording 2020 provincie Zuid-Holland

De Wet normering van topinkomens (WNT) is van toepassing op de provincie Zuid-Holland. Het voor de provincie Zuid-Holland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020
(bedragen x €1)

H.M.M. Koek
Provinciesecretaris

E.W.K. Meurs
Griffier

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

161.251

112.594

Beloningen betaalbaar op termijn

21.473

20.009

Subtotaal

182.724

132.603

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

182.724

132.603

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

156.524

109.294

Beloningen betaalbaar op termijn

20.574

18.514

Subtotaal

177.098

 127.808

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

Bezoldiging

177.098

 127.808

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55