Paragrafen

Paragraaf Arbeidscapaciteit

Inleiding

In september 2015 is de nieuwe organisatiekoers vastgesteld waarin de provincie zich ontwikkelt tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met (die van) de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken is om inzicht te hebben in de arbeidskosten om de provinciale doelen te bereiken. In de paragraaf Arbeidscapaciteit wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  1. Loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  2. Loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie die worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. Kosten voor de inhuur van externen;
  4. Kosten van detacheringen;
  5. Ontvangsten uit detacheringen en UWV.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de arbeidskosten voor uitvoering van beleidsprogramma’s, de directe arbeidskosten, worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat het totaal van de arbeidskosten en de hierop gebaseerde richtlijnen onvoldoende inzichtelijk is. In de paragraaf Arbeidscapaciteit is daarom informatie opgenomen om inzicht te geven. Deze informatiebetreft een aanvulling op de voorschriften die daarvoor in het BBV zijn opgenomen.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving (x € 1.000)

Begroting stand NJN

Realisatie

Saldo

A. Loonkosten formatie

131,1

129,2

1,9

B. Loonkosten M voor P

9,1

8,1

0,9

C. Kosten voor inhuur van externen

23,7

27,9

-4,2

D. UWV / Detacheringen

0,6

-0,6

E. Opbrengsten uit UWV en Detacheringen

-2,0

2,0

Totaal arbeidskosten

163,88

163,84

0,04

Arbeidscapaciteit bestaat uit de totale kosten die de provincie aan personeel uitgeeft om aan haar taken te voldoen. Dit betreft dus zowel mensen in loondienst als externe medewerkers. De provincie is afgelopen jaar nagenoeg precies op het budget uitgekomen dat vastgesteld is na de bijstellingen uit de najaarsnota. De afwijkingen op onderdelen kunnen als volgt toegelicht worden:

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55