Jaarrekening 2020

4. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

4.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2019

Originele Begroting 2020

Begroting 2020 mutaties

Bijgestelde Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil begroot vs realisatie

Dividend

1.765

1.500

0

1.500

834

666

Lokale heffingen

341.926

336.250

6.300

342.550

344.810

-2.260

Overige algemene dekkingsmiddelen

15.838

500

0

500

792

-292

Provinciefonds

280.711

278.836

15.759

294.595

287.560

7.035

Saldo van de financieringsfunctie

122

0

0

0

115

-115

Totaal

640.362

617.086

22.059

639.145

634.110

5.035

Dividend
De dividendopbrengsten bestaan uit dividenden van de BNG en Nederlandse Waterschapsbank. Deze worden pas in het volgende jaar, na goedkeuring van de jaarrekening, vastgesteld. In 2020 zijn de ontvangen dividenden over 2019 € 0,7 mln lager dan geraamd in de begroting.
Op 15 december 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. Dividenden mogen onder strikte voorwaarden maximaal 15% van de gecumuleerde winst 2019-2020 bedragen. Mede door de coronapandemie en de lage rentestand is de winstgevendheid onder druk komen staan.

Lokale heffingen
De extra baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden veroorzaakt door een
meeropbrengst van € 2,2 mln van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. In 2020 is de uiteindelijke werkelijke opbrengst van de opcenten € 343,7 mln terwijl in de begroting na wijziging € 341,5 mln was begroot, een verschil van 0,65%. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf Lokale heffingen.

Provinciefonds
Ten opzichte van de bijgestelde Begroting 2020 zijn de uitkeringen uit het provinciefonds in totaal € 7 mln lager
uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door het, in de Najaarsnota 2020, ophogen van de uitkering uit het provinciefonds met € 2,43 mln en € 4,59 mln in het kader van het IBP-Vitaal Platteland. Deze ophoging is als specifieke uitkering ontvangen en had als zodanig bij ambitie 5 als inkomsten opgenomen moeten worden.

Door de bevriezing van het accres in de jaren 2020 en 2021 en de rem op de decentralisatie-uitkeringen ten gunste van de specifieke uitkeringen is het verschil tussen de Mei- en de Decembercirculaire 2020 marginaal.

De totale opbrengst van de uitkering uit het provinciefonds bedroeg volgens de Decembercirculaire 2020 € 288,4 mln (€ 266,6 mln aan algemene uitkering en € 21,8 mln aan decentralisatie-uitkeringen).

Het verschil tussen de totale opbrengst uit de Decembercirculaire en de opbrengst in de Jaarrekening 2020 wordt veroorzaakt door de afrekening van het jaar 2019 wat een nadeel opleverde van € 0,925 mln.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55