Jaarrekening 2020

12. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

 

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 15 februari 2021

BZK

C13

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Besteding (jaar T) ten laste Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen

Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma

Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C13/01

Indicator: C13/02

Indicator: C13/03

Indicator: C13/04

Indicator: C13/05

Indicator: C13/06

€ 57.519

€ 57.519

0

0

0

nvt

Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C13/07

Indicator: C13/08

nvt

Nee

BZK

C26

Culturele voorzieningen provincies

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C26/01

Indicator: C26/02

Indicator: C26/03

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C41

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/01

Indicator: C41/02

Indicator: C41/03

Indicator: C41/04

Indicator: C41/05

Indicator: C41/06

€ 0

€ 0

€ 0

0

0

0

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/07

Indicator: C41/08

Nee

Nee

IenW

E1

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020

Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Besteding (jaar T) ivm “Kosten van de concessiehouder in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020” zoals in bijlage 2 vd regeling is opgenomen

Besteding (jaar T) ivm “Tussen concessie-verlener en concessie-houder overeengeko-men maatregelen in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt” zoals in bijlage 2 van de regeling is opgenomen.

Subsidies concessieverlener conform concessie” zoals in bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend (Ja/Nee)?

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling

Concessieverleners

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/01

Indicator: E1/02

Indicator: E1/03

Indicator: E1/04

Indicator: E1/05

5Indicator: E1/06

1

Hoekse Waard-Goeree-Overflakkee

Connexxtion Openbaar Vervoer N.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

2

Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Qbuzz B.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

3

Zuid-Holland Noord

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

4

Waterbus Dordrecht - Drechtsteden

Aquabus

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

5

Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda

NS Reizigers B.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

Kopie naam concessiehouder

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5B Directe opbrengsten van reizigers) van de regeling

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling

Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding? (Ja/Nee)

Het totaal bedrag in (jaar T) aan teruggevorderd voordeel

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/07

Indicator: E1/08

Indicator: E1/09

Indicator: E1/10

Indicator: E1/11

1

Connexxtion Openbaar Vervoer N.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

2

Qbuzz B.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

3

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

4

Aquabus

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

5

NS Reizigers B.V.

€ 0

€ 0

Ja

€ 0

Kopie naam concessiehouder

Het bedrag benoemd in de subsidieverlenings-beschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 (artikel 10 lid 1 sub a van de regeling spuk)

Het bedrag benoemd in de subsidievaststellings-beschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 minus het bedrag dat verantwoord is bij indicator 11 (artikel 10 lid 1 sub b van de regeling spuk)

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E1/12

Indicator: E1/13

Indicator: E1/14

1

Connexxtion Openbaar Vervoer N.V.

€ 1.660.000

n.v.t.

2

Qbuzz B.V.

€ 13.168.000

n.v.t.

3

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

€ 9.953.900

n.v.t.

4

Aquabus

€ 1.963.500

n.v.t.

5

NS Reizigers B.V.

€ 2.196.005

n.v.t.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E1/15

Nee

IenW

E10

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E10/01

Indicator: E10/02

Indicator: E10/03

Indicator: E10/04

Indicator: E10/05

Indicator: E10/06

1

Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240)

€ 4.038.206

€ 12.513.984

Nee

NeeKopie projectnaam/nummer

Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee)

Ernstige vertragingen?  (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen in Jaar T

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: E10/07

Indicator: E10/08

Indicator: E10/09

Indicator: E10/10

Indicator: E10/11

1

Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240)

Nee

Nee

Ja

IenW

E12

Regeling specifieke uitkeringen N-wegen

Totale besteding (jaar T)

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018))

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018))

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E12/01

Indicator: E12/02

Indicator: E12/03

Indicator: E12/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Projectnaam/nummer

Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee)

Totale omvang per type maatregel

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: E12/05

Indicator: E12/06

Indicator: E12/07

Indicator: E12/08

1

N207 (B120756)

Nee

Bermverharding 19.200 m2 Geleiderail 0,4 km

Nee

2

Bermverharding N215 Melissant-Middelharnis (nog geen projectnummer)

Nee

Bermverharding 12.720 m2

Nee

3

N223 Duurzaam Veilig fase 3 (EN2231103)

Nee

Bermverharding 9.360 m2 Geleiderail 3,9 km

Nee

4

Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab (EN2141201)

Nee

Bermverharding 63.000 m2 Geleiderail 2,0 km

Nee

5

Groot onderhoud traject N207a (nog geen projectnummer)

Nee

Bermverharding 20.640 m2

Nee

6

IenW

E18

Waterstofbussen

Aantal waterstofbussen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E18/01

Indicator: E18/02

0

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 21.351

€ 21.351

€ 10.675

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

F696 Aanbr.kantmarkeringen fietspad (B569600)

Nee

391,5 km kantmarkering

Uitgaven na inwerkingtreding regeling

2

Fietstunnel Lisse (B569502, N208)

Nee

1 ongelijkvloerse kruising

Geen uitgaven in 2020

3

N216B rotonde Goudriaan (EN2161701)

Nee

1 rotonde

Project in voorbereidingsfase

4

N454a Krsp Apollolaan, dwarsprofiel/ inpassing A12 en rot. zuidelijke Rondweg

Nee

Verbreed fietspad

Nog geen projectnummer beschikbaar

5

Fietstunnel de Lier (B569501, N223)

Nee

1 ongelijkvloerse kruising

Geen uitgaven in 2020

6

Verkeersveiligheidsmaatregelen traject N218-N496 (EN2181001)

Nee

1 rotonde

Project in voorbereidingsfase

7

N443a aansluitingen en dwarsprofiel

Nee

1 rotonde

Nog geen projectnummer beschikbaar

8

N444b aansluitingen en dwarsprofiel

Nee

1 rotonde

Nog geen projectnummer beschikbaar

IenW

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E27/01

Indicator: E27/02

Indicator: E27/03

Indicator: E27/04

Indicator: E27/05

36.739.358

1.013.744

357.039,00

0

37.396.063

IenW

E40

Truckparking lead partnership

Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E40/01

Indicator: E40/02

Indicator: E40/03

Indicator: E40/04

€ 94.898,74

€ 115.569,65

€ 210.468,39

Nee

EZK

F12

Eenmalige specifieke uitkering  voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023

Totale besteding (over jaar T-1/T-2) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F12/01

Indicator: F12/02

Indicator: F12/03

Indicator: F12/04

Indicator: F12/05

 €                             6.220.000,00

 €                        6.787.000,00

 €                       13.007.000,00

Nee

Stand reserve 2020

LNV

L1

Jong Leren Eten-uitkeringen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen.

 vanaf SiSa 2021 eventueel inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2021 invullen.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: L1/01

Indicator: L1/02

Indicator: L1/03

Indicator: L1/04

Indicator: L1/05

€ 25.000

€ 25.000

Nee

Ja

LNV

L4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L4/01

Indicator: L4/02

€ 4.678.282

Nee

LNV

L7

Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T)

Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

 Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L7/01

Indicator: L7/02

Indicator: L7/03

Indicator: L7/04

Indicator: L7/05

Indicator: L7/06

1

Zuid-westelijke Delta

€ 0

€ 0

Ja

Nee

2

Hollands en Utrechtse Veenweide

€ 0

€ 0

Ja

Nee

LNV

L10

Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden

Gebiedsnaam/nummer

Totale Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L10/01

Indicator: L10/02

Indicator: L10/03

Indicator: L10/04

Indicator: L10/05

1

Zuid Holland

€ 0

€ 0

Nee

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55