Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale infrastructuur, wegen en vaarwegen

Areaal
Het provinciale areaal is in vijf activagroepen te verdelen:

 • Wegen: circa 758 ha verhardingen, 169 rotondes, 934 ha bermen en 186 ha bermsloten, 34.783 bomen en 175 km geleiderail;
 • Vaste kunstwerken: circa 715 stuks, waaronder 212 vaste bruggen en 14 km geluidswering;
 • Vaarwegen: circa 274 km oever en 534 ha te baggeren vaarwegen;
 • Beweegbare kunstwerken: 62 beweegbare bruggen en 6 sluiscomplexen;
 • Dynamisch verkeersmanagement: bediencentrales, verkeersmonitoring-apparatuur en 129 VRI-installaties.

Om het beheer uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van bedrijfsvoeringsmiddelen zoals steunpunten, inspectievaartuigen en –voertuigen, en gladheidsbestrijdingsmateriaal.

Beleidskader
De Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2016-2019 (NOK) beschrijft welke prestaties worden verwacht van de provinciale infrastructuur en welk budget hiervoor benodigd is. De beheerstrategie bepaalt de wijze waarop de prestatie wordt gerealiseerd en daarmee de hoogte van de budgetbehoefte. De beheerstrategie is een afweging tussen de prestaties die van de infrastructuur worden verwacht, de risico’s op verstoringen die worden aanvaard en de frequentie van de beheermaatregelen die nodig zijn om de risico’s te beheersen en de prestaties te leveren. Prestaties zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een weg voor het verkeer. Risico’s zijn ongewenste verstoringen, zoals een groeiende file als gevolg van een niet goed sluitende beweegbare brug. Beheermaatregelen zijn alle activiteiten die worden verricht om de prestaties te kunnen leveren. Van inspecties en onderzoek van onderhoud aan objecten en vervangen van objecten aan het einde van de levensduur. In 2020 hebben Provinciale Staten de Nota onderhoud kapitaalgoederen 2021-2024 vastgesteld.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op de provinciale financiën en controleert aan de hand van de NOK of er voldoende dekking van beheerlasten voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur is.

Prestatie-indicatoren
Technische staat areaal

Om de beschikbaarheid van de infrastructuur te garanderen, wordt de technische onderhoudsstaat gemonitord. De basis voor deze conditiemeting is de NEN-2767. Deze internationale methodiek kent een zespuntsschaal van uitstekend (1) tot zeer slecht (6). Een weg, oever of kunstwerk scoort bij deze norm ‘uitstekend’ als deze net is opgeleverd (nieuwbouw) of het groot onderhoud pas geleden is uitgevoerd. Gedurende de gebruiksduur neemt de technische staat langzaam af, via de conditie ‘goed', ‘redelijk’ en ‘voldoende’ naar ‘matig’. Zodra de conditie ‘matig’ is bereikt, wordt (opnieuw) groot onderhoud aan de weg, de oever of het kunstwerk uitgevoerd. De afname van de conditie en de sprong naar een uitstekende conditie door groot onderhoud is visueel weergegeven in onderstaand schema. Met het monitoren van de technische staat kan het moment worden bepaald waarop groot onderhoud noodzakelijk wordt. Te allen tijde voldoet het volledige areaal aan de wettelijke technische eisen voor veiligheid en wordt voorkomen dat achterstallig onderhoud en daarmee kapitaalvernietiging ontstaat.

In de onderstaande tabellen wordt per assetgroep wegen, vaarwegen en kunstwerken inzicht gegeven in de technische staat ultimo 2020.

Technische staat wegen

A

B

C

D

2020

74%

16%

10%

0%

Bovenstaande tabel beschrijft op basis van de CROW-publicatie 147, wegbeheer, wanneer het planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd:
A: planmatig onderhoud over minimaal 5 jaar;
B: planmatig onderhoud binnen 3 tot 5 jaar;
C: planmatig onderhoud binnen 2 jaar;
D: er bestaat een achterstand in onderhoud.

Technische staat vaarwegen (NEN2767)

Uitstekend
(1)

Goed
(2)

Redelijk
(3)

Matig
(4)

Slecht
(5)

Zeer slecht (6)

2020

67%

9%

10%

6%

3%

1%

Bovenstaande tabel beschrijft op basis van de NEN-2767 inspecties de staat van de oevers. In 2020 is de inspectiemethode van de oevers aangepast. De feitelijke leeftijd van de oever heeft in de bepaling van de technische staat geen betekenis meer. Hierdoor is de technische staat van de vaarwegoevers verbeterd ten opzichte van eerdere jaren, een verschuiving van redelijk/matig naar uitstekend/goed. Omdat de oevers aan het einde van de technische levensduur worden vervangen als ze technisch slecht tot zeer slecht zijn, heeft de nu gehanteerde inspectiemethode slechts een beperkte invloed op de onderhoudsprogrammering van de oeververvanging. Het voordeel van de aangepaste inspectiemethode is de betere objectiveerbaarheid van de uitgevoerde inspecties. De inspectieresultaten kunnen hierdoor beter worden gebruikt voor het beheer van de assets en het monitoren van de vervangingsbehoefte. De vervangingsbehoefte wordt namelijk bepaald op basis van de elementen technische staat, de leeftijd, de stabiliteit en het effect van falen. Waar de leeftijd eerder dubbel meegenomen werd in het bepalen van de vervangingsbehoefte, is dit door middel van de nieuwe inspectiemethode verholpen.

Technische staat kunstwerken

≤ 3 jaar

4 – 6 jaar

7 – 10 jaar

11 - 15 jaar

15 – 20 jaar

> 20 jaar

2020

27%

42%

27%

5%

0%

0%

Bovenstaande tabel beschrijft de periode die verstreken is sinds het laatste onderhoud aan een kunstwerk.

Beschikbaarheid beweegbare kunstwerken
Voor de beweegbare kunstwerken was in de vorige coalitieperiode ook een indicator opgenomen over de beschikbaarheid van de beweegbare kunstwerken. De beschikbaarheid van een brug wordt gemeten door de duur van alle ongeplande stremmingen op te tellen. Het streven is een beschikbaarheid van 99,8% op jaarbasis. Wanneer de storingsduur op jaarbasis groter is dan 17,5 uur, is een brug minder dan 99,8% beschikbaar op jaarbasis. De brug is dan onvoldoende beschikbaar. Dit wordt zowel voor stremming voor het wegverkeer als voor het vaarwegverkeer bijgehouden.

Omschrijving

Streefwaarde 2020

Meetwaarde 2020

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het wegverkeer

100%

100%

Percentage beweegbare kunstwerken voldoende beschikbaar voor het vaarwegverkeer

100%

96%

In 2020 zijn vier kunstwerken voor het vaarwegverkeer meer dan 17,5 uur in storing geweest. Het betreffen de sluis Gorinchem, sluis Leidschendam, Vijfgatenbrug en de Vlietlandbrug. De sluis Gorinchem kon een aantal malen niet worden bediend door vuil in de sluiskolk. Daarnaast zijn er diverse storingen in de sensoren en besturingselektronica geweest, die door hun variëteit niet te herleiden zijn naar een specifieke oorzaak. De sluis Leidschendam, Vijfgatenbrug en Vlietlandenbrug zijn recent planmatig onderhouden en zitten nog in de garantietermijn bij de aannemer. Storingen aan kunstwerken kennen een badkuipkromme. Waarbij in de eerste periode na de uitvoering van het planmatig onderhoud in verhouding tot het aantal openingen er relatief veel storingen zijn. Deze storingen worden veroorzaakt doordat de sensoren en besturingselektronica nog niet goed ingeregeld zijn.

Realisatie 2020
Wegen
In 2020 is conform de programmering in de najaarsnota door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de wegtrajecten:

 • N470 (Delft - Zoetermeer)
 • N479a / N480b (Streefkerk)

In verband met vertraging in de vergunningverlening voor een deel van de werkzaamheden is het planmatig onderhoud aan de N207b niet in 2020 afgerond.

Vaarwegen

In 2020 is conform de programmering in de najaarsnota door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de vaarwegtrajecten:

 • Vervanging oevers langs:
  • Traject 1, Schie (Rotterdam – Den Haag), incl. Boxce

Het project vervangen Nautische voorzieningen langs de provinciale vaarwegen is niet in 2020 opgeleverd.

Beweegbare kunstwerken
In 2020 is conform de programmering in de najaarsnota door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de beweegbare bruggen in:

 • Traject 2, Vlietlandbrug, Overhaalbrug, Oude Tolbrug
 • Traject 5, Zijlbrug, Spanjaardsbrug, Doesmolenbrug
 • Traject 9, Hefbrug Gouwesluis, Hefbrug Boskoop
 • Hartelbrug

Financiële aspecten
De kosten voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur worden binnen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland, doel 2-2 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam, geraamd en verantwoord.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting stand NJN

Rekening

Saldo

Dagelijks beheer en onderhoud, taak 2-1-1

44.002

39.008

4.994

Planmatig onderhoud, taak 2-1-2

23.329

20.889

2.440

Totaal netto exploitatie-uitgaven*

67.311

59.897

7.433

Storting in (+) of onttrekking uit (-) de egalisatiereserve beheer en onderhoud

7.698

15.443

-7.735

Totaal geactiveerde investeringen*

40.577

30.435

10.142

* exclusief uitgaven voor van functionele verbeteringen en overdracht areaal. Het verschil tussen begroting en realisatie is voor de exploitatie-uitgaven verantwoord in doel 2.1, en voor de geactiveerde investeringen in de jaarrekening, onderdeel investeringen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55