Bijlagen

Bijlage 6 Afkortingenlijst

AADV

Altijd Actuele Digitale Vergunning

ACCEZ

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland

ANLb

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bibob

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIZ

Bedrijfsinvesteringszones

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CdK

commissaris der Koning

CLINSH

CLean INland SHipping

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond

DLG

Dienst Landelijk Gebied

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EMU

Economische en Monetaire Unie

EZK

ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FRAMES

Flood Resilient Areas by Multi Layered Safety

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

HIC

Haven Industrie Complex

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

IPO

Interprovinciaal Overleg

IQ

InnovationQuarter

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

iVRI

Intelligente verkeersregelinstallaties

KB

Koninklijk Besluit

KRW

Kaderrichtlijn Water

LNV

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MoVe

Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

NNN

Natuurnetwerk Nederland

NOK

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

OV

Openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

P&C

Planning en Control

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PIP

Provinciaal inpassingsplan

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PZG

Programma Zuid-Hollands Groen

PZH

provincie Zuid-Holland

PZI

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

R-net

Randstad-net

REGMED XB

Regenerative Medicine Crossing Borders

RES

Regionale Energie Strategie

RIE

Richtlijn industriële emissies

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RNIZ

Regionale Netwerken voor Zuid-Holland

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROV

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RWS
RZG

Rijkswaterstaat
Rotterdam Zoetermeer Gouda

SEOP

Stichting Educatieve Orkestprojecten

SLA

Schone Lucht Akkoord

SPUK

Specifieke Uitkering

TBO

Terreinbeherende organisaties

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VGG

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAS

wet Aanpak schijnconstructies

Wob

Wet openbaar bestuur

Wro      

Wet ruimtelijke ordening

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55