Home

Samenvatting

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van het coronavirus. In het begin van het jaar manifesteerde een toen nog onbekend virus zich in China, raakte het daarna Italië hard en werden vervolgens ook in Nederland de eerste besmettingen geconstateerd. In maart 2020 zaten we in een wereldwijde pandemie en kregen we te maken met beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

In deze verantwoording leest u wat de pandemie en beperkende maatregelen voor onze plannen, ons werk en onze prestaties heeft betekend. Door Gedeputeerde Staten zijn maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis voor de Zuid-Hollandse samenleving en economie waar mogelijk te dempen. Wij hebben Provinciale Staten periodiek hierover geïnformeerd. In dit verslagjaar voor het laatst bij brief van 8 december.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in 2020 genomen maatregelen.

Ambitie

Maatregelen

Samen werken aan Zuid-Holland

Ondersteuning lokale journalistiek : GS hebben besloten om € 332.000 in te zetten als ‘coronamaatregel’ om lokale media te ondersteunen. Het bedrag was beoogd in te zetten om lokale en regionale journalistiek te ondersteunen met een samenwerkingsregeling voor gemeenten die een mediafonds hebben of willen opzetten.
Nu het Rijk in totaal € 35 mln aan noodsteun heeft toegezegd lijkt de nood van de lokale media voor een belangrijk deel gelenigd; een structurele kwaliteitsimpuls voegt meer toe.
De structurele regeling voor Zuid-Hollandse media is in november vastgesteld.

Financiële positie gemeenten : Gedeputeerde Staten hebben op 25 juni 2020 een brief naar het kabinet gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de financiële positie van gemeenten en het kabinet wordt verzocht om gemeenten financieel te steunen. De situatie omtrent de gemeentelijke financiën was al nijpend. Door de coronacrisis is de financiële positie van gemeenten nu verder onder druk komen te staan. In navolging hiervan heeft ook het IPO namens de 12 provincies een brief aan het Rijk en de Tweede Kamer geschreven over de zorgelijke financiële positie van gemeenten. Adequate maatregelen die gemeenten in staat stellen om de financiële tekorten (volledig) te dekken zijn van het grootste belang.

Bereikbaar Zuid-Holland

Continuïteit infra projecten: zorgen dat werkzaamheden door kunnen gaan en de realisatie van projecten niet of nauwelijks vertraagd wordt, is prioriteit. Wij bekijken daarnaast of en – zo ja - hoe wij in de huidige situatie lopende infra- en onderhoudsprojecten kunnen versnellen of slimmer in kunnen richten, rekening houdend met bijvoorbeeld afgenomen verkeersdrukte. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met de betrokken bedrijven en de omgeving. Momenteel is bijvoorbeeld al versnelling in gang gezet bij werkzaamheden aan de N211 in het Westland en zijn de zogenaamde werkbare uren bij diverse projecten verruimd.

Financiële ondersteuning OV-bedrijven: als gevolg van de enorme afname van het aantal reizigers, zijn voor de vervoerders de reizigersopbrengsten vrijwel volledig weggevallen. Dit is ongeveer de helft van hun omzet. De vervoerders hebben daarom bij de provincie en de andere decentrale opdrachtgevers in het OV aangeklopt voor steun. We hebben onze vervoerders toegezegd de maandelijkse bevoorschotting van de exploitatiesubsidie te continueren, ondanks het teruggedraaide voorzieningenniveau. Daarmee blijven deze inkomsten voor de vervoerders in ieder geval in stand bij het vrijwel volledig wegvallen van de reizigersopbrengsten. Op 26 mei heeft GS, samen met alle andere decentrale overheden, besloten tot het onderschrijven van de afspraken die in NOVB verband zijn gemaakt. Dit houdt onder meer in dat het protocol verantwoord reizen met OV wordt onderschreven, en er, ook door provinciale, vervoerders per 1 juni een normale dienstregeling wordt gereden. Ook is afgesproken dat aan vervoerders de reguliere subsidies betaald worden, zoals die in de situatie voor corona uitgekeerd werden. Op 5 juni is akkoord bereikt met het Rijk, alle decentrale overheden en vervoerders over een beschikbaarheidsvergoeding. Hiermee dekt het Rijk de verliezen van vervoerders voor 93% tot 95% af. Momenteel vindt er overleg plaats met opdrachtgevers (provincies, vervoersautoriteiten), vervoerders en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over de financiële consequenties van de coronacrisis voor vervoerders (en daarmee, op langere termijn, de opdrachtgevers) en de mogelijkheid van aanvullende steunmaatregelen voor vervoerders vanuit het Rijk.

Opschorten voorbereiding aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord: Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten en aan de regio's Holland Rijnland en Midden Holland brieven gestuurd in het kader van de voorbereiding van de openbare aanbesteding van de OV-concessie Zuid-Holland Noord. In de brieven wordt medegedeeld dat in het licht van de actuele ontwikkelingen omtrent de pandemie, de vrijgave ter consultatie vóór de zomer van het Ontwerpprogramma van Eisen voor de aanbesteding, prematuur is. Gedeputeerde Staten willen eerst de uitkomsten van een landelijke marktverkenning afwachten en zich vervolgens mede daarop beraden op de te volgen koers ten aanzien van deze aanbesteding. De aanbesteding zal in ieder geval in 2020 niet op de markt worden gebracht.

Een concurrerend Zuid-Holland

Startup in Residence Resillience: met WorldStartup lanceert de provincie in samenwerking met o.a. Dell, T-Mobile, Den Haag (ImpactCity) de gemeente Rotterdam (UP!Rotterdam) het platform ‘ResilientSociety’. Op dit platform kunnen innovatieve bedrijven oplossingen aandragen voor vraagstukken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Het bekende Startup in Residence-programma van de provincie is hier onderdeel van. De eerste ‘challenges’ zijn gestart.

Ondersteuning MKB: ter ondersteuning van het (brede) MKB in Zuid-Holland worden verschillende maatregelen uitgewerkt. Prioritaire thema’s daarbinnen zijn ‘samenwerking’ en ‘digitalisering’.

  • Maatregel 1: Aanstellen van ambassadeurs om nieuwe samenwerkingsarrangementen (zoals een BIZ of ondernemersvereniging) tussen ondernemers op te richten en het voortbestaan van bestaande samenwerkingsverbanden te ondersteunen.
  • Maatregel 2: Organiseren van een kennisnetwerk van gemeenten en MKB-vertegenwoordigers om het MKB (m.n. in de Retail) te ondersteunen bij digitalisering. Aanvullende maatregelen worden op korte termijn uitgewerkt en ter besluitvorming aan GS voorgelegd. Deze zijn derhalve nog niet in dit overzicht opgenomen.

Coronamonitor Zuid-Holland: wij monitoren de impact van het coronavirus op bedrijven via de Coronamonitor Zuid-Holland. Dit doen wij samen met InnovationQuarter Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Economic Board Zuid-Holland. De monitor bevat de laatste stand van zaken van effecten van het coronavirus op de economie en de verschillende sectoren.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups: op 7 april heeft het kabinet aangekondigd
€ 100 mln uit te zullen trekken voor de Corona-overbruggingsleningen (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven (>€ 50.000 <€ 2 mln). Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt hier additioneel € 150 mln voor uit te trekken. En op 16 juni is bekendgemaakt dat de laatste tranche wordt opgehoogd naar € 200 mln. In totaal is er dus € 300 mln beschikbaar voor de COL. Hiervan is ruim € 50 mln beschikbaar voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers in Zuid-Holland. InnovationQuarter verwacht hiermee circa 140 bedrijven te kunnen helpen om de komende periode te overbruggen. Bij bedragen boven de € 250.000,- wordt er 25% cofinanciering gevraagd van zittende aandeelhouders onder gelijke voorwaarden als het Rijk. Dit betekent dat bedrijven in de portfolio van InnovationQuarter die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen nu naast financiering vanuit IQ, 75% van dit bedrag via het Rijk gefinancierd krijgen.
Op 16 juni lieten de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) weten dat de aanvragen voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) binnen blijven stromen. Vanaf 29 april hebben 1.507 startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers een aanvraag gedaan voor een COL. Deze bedrijven hebben in totaal € 540 mln aangevraagd. Inmiddels zijn 311 aanvragen goedgekeurd voor ruim € 100 mln. En per 15 juni zijn er 325 Zuid-Hollandse aanvragen gedaan bij InnovationQuarter van circa € 125 mln, waarvan 28% goedgekeurd, 31% nog in behandeling en 41% afgewezen.

Toerisme: inventariseren van evenementen en bijeenkomsten op gebied van erfgoed, toerisme en cultuur die in najaar 2020 gepland waren. Vanaf het moment dat de coronamaatregelen vanuit het Rijk zijn afgekondigd zijn veel bijeenkomsten/evenementen op dit gebied gecanceld. Dit gaat om activiteiten die door PZH zelf of door partners worden georganiseerd. Voor een aantal hiervan wordt een nieuwe datum gezocht. Om te voorkomen dat in het najaar van 2020 veel van deze bijeenkomsten/evenementen op het zelfde moment worden gepland, wordt een agenda/overzicht opgesteld. Deze wordt gedeeld met partners ter bevordering van spreiding.

Inzet van MKB-Financieringstafel Zuid-Holland: de bestaande MKB-financieringstafel Zuid-Holland en de samenwerkingen met financiers daarin benutten om uitdagingen van ondernemers in problemen te adresseren. Deelnemers aan de tafel doen dit door te adviseren op complexe financieringsvraagstukken van MKB-ondernemers.

Onderzoek ondersteuning Fieldlabs: zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht nieuwe producten en technologieën ontwikkelen, testen en implementeren. Fieldlabs zijn dan ook een belangrijk onderdeel van het innovatie ecosysteem in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen paar jaar meerdere fieldlabs ondersteund. De fieldlabs hebben te maken met financiële gevolgen van de coronacrisis, maar komen vanwege hun juridische structuur niet in aanmerking voor economische steunmaatregelen die vanuit het kabinet zijn getroffen. De financiële problemen worden onder andere veroorzaakt doordat de fieldlabs vaste kosten (huur, salarissen etc) blijven maken terwijl er door de coronamaatregelen geen projecten uitgevoerd kunnen worden en additionele funding uitblijft. Ook is acquisitie uitdagend.
Er wordt i.s.m. InnovationQuarter een analyse uitgevoerd welke fieldlabs acute problemen ondervinden, zodat zicht is op de fieldlabs die ondersteuning nodig hebben. Daartoe wordt bij de voorjaarsnota het budget ad € 1,1 mln voorzien voor 2021 naar het jaar 2020 verplaatst.

Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en corona: in IPO-verband heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de schade als gevolg van de coronacrisis bij instellingen waarvan de provincie de primaire subsidiënt is. Dit met het oog op compensatie door het Rijk in het provinciefonds. GS hebben op 12 juni een brief verstuurd aan PS (Cie BMM 17 juni a.s.) met een inventarisatie van de impact van de coronacrisis voor de cultuursector in Zuid-Holland. Uit de inventarisatie blijkt dat alle culturele instellingen in Zuid-Holland in meer of mindere mate getroffen worden door de coronacrisis. We zien het als provinciale taak om bij de Rijksoverheid te bemiddelen en te lobbyen, om het geld dat voor cultuur beschikbaar is zoveel als mogelijk ten goede te laten komen aan Zuid-Hollandse instellingen.

Subsidies TU-Delft: de provincie Zuid-Holland heeft incidentele subsidie verleend aan twee projecten die binnen de TU Delft zijn gestart als gevolg van de coronapandemie. De subsidie is bedoeld voor de inrichting van een testcentrum voor het testen van mondmaskers (‘Projectmask’) en de ontwikkeling van een snel te produceren beademingsapparaat (‘OperationAIR’). Op die manier wil de provincie een bijdrage leveren aan de bestrijding van het coronavirus en de zorg voor patiënten verbeteren. Voor het project ‘Projectmask’ verleent de provincie een subsidie van € 35.000. Voor het project ‘OperationAIR’ verleent de provincie een subsidie van € 30.000.
De aanvragen zijn gedaan door het TU Delft COVID-19 Response Fund, dat is opgericht door de TU Delft en het Universiteitsfonds Delft. Vanuit dit fonds worden onderzoekers en studenten geholpen met financiële bijdragen voor corona gerelateerd onderzoek. Dankzij de subsidie van de provincie Zuid-Holland en donaties van onder andere de TU Delft alumni en donateurs worden er inmiddels 20 Delftse projecten gesteund uit het TU Delft COVID-19 Response Fund.

Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden (Jongeren Werkplan): p as afgestudeerden komen door corona moeizamer aan een baan, terwijl het opdoen van werkervaring juist cruciaal is voor toekomstige kansen. Vanuit de Human Capital agenda zijn middelen beschikbaar gesteld voor werkgevers voor 20% vergoeding van de loonkosten eerste jaar. PS heeft het subsidieplafond vastgesteld op € 1,5 mln.Om jongeren en geïnteresseerde bedrijven bij elkaar te brengen is begin januari 2021 de website www.kickstartyourcareer.nl gelanceerd.

Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020: gemeenten met niet meer dan 150.000 inwoners kunnen van 25 september tot en met 2 oktober 2020 subsidie aanvragen. In verband met het beperkte budget focust de provincie Zuid-Holland zich op de kleine en middelgrote gemeenten waar minder mogelijkheden zijn voor steun via de Rijksoverheid. Het maximum bedrag dat deze gemeenten kunnen aanvragen, is gekoppeld aan het inwoneraantal van de gemeente. Het is aan de gemeente dit geld te verdelen onder de culturele instellingen. Gemeenten wordt gevraagd direct of indirect bij te dragen aan de instellingen. Een andere voorwaarde is dat het culturele aanbod dat wordt ondersteund, de diversiteit en inclusiviteit van cultuur in de gemeenten in stand houdt.

De ambassadeurs en de BIZ-regeling (BedrijvenInvesteringsZone’s): s pecifiek in het leven geroepen vanwege de coronacrisis (zie ook maatregel 9)

  • Ambassadeurs bedrijventerreinen: d e bedrijventerreinenambassadeurs hebben ondersteuning geboden aan de besturen van ondernemersverenigingen en BIZ-en om de kwaliteit van het terrein te bevorderen en ondernemersactiviteiten te ondersteunen en nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren. Ook in 2021 blijven ambassadeurs bedrijventerreinen actief.
  • Ambassadeurs winkelgebieden: d e ambassadeurs winkelgebieden hebben contact gehad met veel gemeenten, ondernemers en centrummanagers in de provincie. Dit heeft geleid tot een goede inventarisatie van de problematiek in binnensteden als gevolg van corona en hier en daar ook al tot concrete eerste hulp en ondersteuning. De inzet van de ambassadeurs wordt extern zeer gewaardeerd. Om de winkelgebieden weer vitaal te krijgen en de ontstane leegstand aan te pakken is echter een langer lopende aanpak nodig. Mede op basis van de input van de ambassadeurs wordt het huidige Actieplan Detailhandel geactualiseerd en wat meer gericht op ondersteuning bij uitvoering om te komen tot compactere (winkel)centra en transformaties naar woningen of andere (maatschappelijke en commerciële) functies. In het 1e kwartaal 2021 is nog 1 ambassadeur winkelgebieden actief. Mede op basis van de input van de ambassadeur wordt gewerkt aan een provinciale Aanpak Winkelgebieden.
  • Subsidieregeling ondersteuning BIZ-en op bedrijventerreinen en winkelgebieden: d e provincie zet, tijdens de crisis, in op het versterken van de samenwerkingsverbanden / het verenigen van de aflopende BIZ-en met het oog op de toekomst. Ondernemers zullen er na de crisis profijt van hebben als de samenwerkingsverbanden nog overeind staan, zodat er samengewerkt kan worden om de bedrijventerreinen en winkelgebieden kwalitatief te verbeteren. Hierdoor komen collectieve plannen en activiteiten op bedrijventerreinen en winkelgebieden, die juist extra hard nodig zijn in deze coronacrisis, niet onnodig stil te vallen. De subsidieregeling voor het ondersteunen van BIZ-en op bedrijventerreinen en in winkelgebieden is open tot en met 31 december 2020. De Subsidieregeling ondersteuning BIZZ-en op bedrijventerreinen en winkelgebieden is volledig benut. Op dit moment wordt verkend hoeveel BIZ-en in 2021 aflopen en mogelijk vanwege corona niet tijdig verlengd kunnen worden.

Subsidieregeling Toerisme: de regeling is 15 september 2020 vastgestelden is op 15 december 2020 opengesteld. Projectvoorstellen met aanvullende coronamaatregelen gericht op o.a. veilige bedrijfsvoering en marktherstel, kregen daarvoor extra punten.

Versterken natuur in Zuid-Holland

Landbouw (veeteelt en akkerbouw), Monitoring:
I. Invloed monitoren op samenwerking in Groene Cirkels: de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen ondervindt gevolgen zoals die in de hele aardappelketen voelbaar zijn. Er is onzekerheid over afzet van aardappelen omdat de horeca als grote afnemer (80%) is weggevallen. Dat roept vragen op over prijs, afvoer van overschotten en teelt voor volgend jaar. Wat betreft Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zijn er nog geen directe zorgen. Er is veel aandacht voor het voorkomen van uitval van personeel en manier waarop inspecties kunnen worden uitgevoerd. PZH blijft in gesprek met Rijk over Europees (bijv. rij- rusttijdenwet) en Rijksbeleid (inspecties). Ook de gevolgen voor de lange termijn (vraag melk uit China, vraaguitval Fritesketen) blijven monitoren.
II. Monitoren situatie bij gemeenten:via netwerk worden contacten gelegd. Sommige gemeenten hebben zelf een crisisteam opgericht voor hun agrarische bedrijven. Concrete verzoeken worden in beeld gebracht.

Natuur (beheer natuur- en recreatiegebieden en groene VTH), Monitoring:
I. Monitoring voortgang beheer natuur- en recreatiegebieden: Voor het beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland is PZH in gesprek met de terrein-beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap.
II. Monitoring voortgang groene vergunningverlening, toezicht & handhaving door Omgevingsdiensten:Vanuit OZHZ is met inachtneming van de coronamaatregelen toezicht op alle gebieden. In de weekenden houden wij samen met de samenwerkingspartners, gezien de grote drukte in de natuurgebieden, extra toezicht. De vergunningverlening en overige toezicht- en handhavingstaken verlopen normaal.

Landbouw: ondersteuning bij korte voedselketens: de provincie sluit zich aan bij het initiatief van de Taskforce Korte Ketens om een landelijke campagne te starten voor lokale voedselinitiatieven. Het bestaande netwerk van ondernemingen en initiatieven wordt hiervoor benut.

Sterke steden en dorpen

Extra inzet Vliegende Brigade: deze brigade is een tool van de PZH en inmiddels in de praktijk met succes op verschillende gebieds- en locatieontwikkelingen ingezet en nog actief. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis biedt de Vliegende Brigade extra ondersteuning door middel van de volgende aangescherpte maatregelen:

  • De provincie Zuid-Holland draagt 75% van de kosten van een opdracht, de aanvragende organisatie slechts 25% van de kosten (in plaats van de gebruikelijke 50/50 verdeling).
  • We verwelkomen kleinschalige opdrachten met een snelle doorlooptijd tot € 50.000. Zo kunnen we dit jaar nog meer projecten op gang helpen.
  • Naast inzet van de eigen expertise van de provincie Zuid-Holland, maken we gebruik van extern ingehuurde expertise zoals adviesbureaus en zzp’ers. Deze maatregelen gaan direct in en gelden voor heel het jaar 2020 zolang er geld beschikbaar is.

Vanaf 2021 is de vliegende brigade opgenomen in de reguliere subsidiemogelijkheden.

Vergunningverlening en locatieontwikkeling voortgang te laten vinden: de provincie wil extra steun bieden voor partijen in de bouw die de komende periode vergunningen voor woningbouw moeten indienen. Het gaat specifiek om aanvragen voor ontheffingen beschermde soorten vanuit de Wet Natuurbescherming. De steun betreft communicatie en advies, zodat bouwers vergunningen sneller correct kunnen indienen. De steun hebben we geboden en is uitgevoerd via de Omgevingsdienst Haaglanden, die de ontheffingen voor beschermde soorten voor de gehele provincie Zuid-Holland uitvoert.

Ophoging subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam : bij de Najaarsnota 2020 is het subsidieplafond van de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland verhoogd van € 1,5 mln naar € 3,5 mln. De aanvragen van gemeenten overschreden het oorspronkelijke subsidieplafond. Daarom is besloten tot verhoging, zodat het plafond geen beletsel vormt voor gemeenten om plannen voor sociale woningbouw van corporaties te versnellen, en deze plannen in tijden van corona zoveel mogelijk door kunnen gaan. Het budget voor deze subsidieregeling is voor de jaren 2020 tot en met 2023 totaal € 5 mln, waarvan nu € 3,5 mln in het eerste loopjaar beschikbaar wordt gemaakt in het kader van versnellen woningbouw. 

Strandpaviljoens: d it jaar hebben strandpaviljoens, eenmalig, de mogelijkheid gekregen om op het strand te blijven staan in het winterseizoen 2020-2021. Hiervoor zijn wel kaders en randvoorwaarden meegegeven vanuit onder andere de waterveiligheid en de natuurbelangen. Zo mag er gedurende deze periode niet worden geëxploiteerd. De kustgemeenten kunnen locatie specifiek maatwerk leveren in goed overleg met de eigenaren van de strandpaviljoens.
Dit besluit is genomen in goed overleg met alle verantwoordelijke overheden en betrokken partners van het Kustpact. Het verzoek hiertoe is gedaan door Koninklijke Horeca Nederland om eigenaren van strandpaviljoens kosten te besparen in verband met de verminderde inkomsten door corona.

Gezond en veilig Zuid-Holland

Recreatie: onderzoek stand van zaken lopende subsidies aan partners in de recreatiesector. Er worden voor de korte en middellange termijn acties uitgedacht ten aanzien van de gevolgen van de coronacrisis. Inventarisatie welke organisaties in de recreatieve sector in de problemen komen door de coronacrisis. Na inventarisatie besluit over eventueel lichtere voorwaarden dan bij toekenning of meer voorfinanciering. Er wordt aangesloten bij de handelswijze voor alle subsidietrajecten.

Financiën & organisatie

Leges en betaaltermijnen: het opleggen van alle leges & belastingen (m.u.v. opcenten MRB) wordt uitgesteldtot het 3e kwartaal 2020 of tot uiterlijk 4e kwartaal 2020.

Leges & betaaltermijnen: na het opleggen van de leges en belastingen (m.u.v. opcenten MRB) in het 2e halfjaar 2020, worden op aanvraag van de betalingsplichtige,verruimde betalingsregelingen en uitstel van betalingen verleend.

Facturen sneller betalen: de provincie betaalt gereedstaande facturen binnen 7 dagen.

Maatregelen m.b.t. subsidies: het handelingskader voor subsidies bestaat uit:
I. Verzoeken om verlenging van de termijn waar binnen de activiteiten worden uitgevoerd, worden zoveel mogelijk gehonoreerd.
II. Voor activiteiten die door de coronacrisis niet kunnen worden uitgevoerd, kan de subsidie worden vastgesteld waarbij de werkelijk gemaakte kosten naar redelijkheid worden vergoed.

Coulance betrachten richting de door de provincie zelf gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, waar al kosten voor gemaakt zijn, en of uitgestelde provinciale bijeenkomsten eventueel een beperkte voorschotbetaling kunnen krijgen.

Crisisorganisatie: zorgvuldige afstemming & communicatie over de ontwikkelingen en maatregelen is van groot belang. Dit betreft zowel de interne 'crisisorganisatie' als rechtstreeks contact met onze publieke en private partners over de ontwikkelingen en maatregelen die getroffen worden.

Marktplaats Zuid-Holland: opzetten en uitvoeren van 'Marktplaats Zuid-Holland' om vraag en aanbod binnen de provinciale organisatie te matchen van (tijdelijke) arbeidscapaciteit en vraag naar (tijdelijke) extra inzet, in eerste instantie intern en mogelijk voor externe partners.

Maatregelen m.b.t. Inkoop & aanbesteden:
I. Inzet om lopende projecten en aanbestedingen door te laten gaan: als aanbestedende dienst kan PZH in lopende en toekomstige aanbestedingen rekening houden met de moeilijke economische situatie waar bedrijven als gevolg van de coronacrisis in verkeren, hierbij wordt alles op alles gezet om lopende projecten en aanbestedingen zoveel mogelijk door te laten gaan. De Aanbestedingswet biedt over het algemeen voldoende flexibiliteit om in omstandigheden zoals deze te voorzien. Denk hierbij aan minimale termijnen voor aanbestedingsprocedures, die kunnen worden verruimd. Ook is er ruimte om in het geval van dringende spoed noodzakelijke aankopen op korte termijn te doen. Er wordt per casus bezien in hoeverre flexibiliteit werkelijk noodzakelijk is.
II. Inkoop en aanbesteden in percelen: als aanbestedende dienst kan PZH bij toekomstige aanbestedingen overwegen om een opdracht in percelen op te delen of uit raamovereenkomsten kleine opdrachten te halen om zo marktwerking te verhogen, ook kunnen kleinere ondernemingen inschrijven. Bij aanbesteden wordt met percelen bedoeld het binnen de regels onderverdelen van één opdracht in meer stukken. Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat geclusterde opdrachten in principe in percelen verdeeld moeten worden.
III. In gesprek met contractpartners: de coronacrisis kan leiden tot diverse problemen bij bedrijven. Dit heeft effect op lopende contracten. Denk hierbij aan vertraagde levertermijnen, stagnatie van toelevering van producten, en ziekte of uitval van personeel bijvoorbeeld. Door in gesprek te gaan met contractpartners kan gezamenlijk worden beoordeeld wat de impact is en of eventuele maatregelen en aanvullende afspraken in overleg mogelijk zijn.

Wijziging van de Beleidsregel M&O: zodat subsidieontvangers niet extra worden benadeeld als ze vanwege de uitbraak van corona niet in staat zijn hun subsidieverplichtingen na te komen:Normaliter wordt een subsidieontvanger extra gekort op zijn subsidie als de subsidie wordt verlaagd omdat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zijn verricht, of niet aan de subsidieverplichtingen is voldaan en dit niet onverwijld is gemeld bij de provincie. Deze extra korting bedraagt 3% van het bedrag waarmee de subsidie verlaagd wordt. Omdat de uitbraak van corona en de maatregelen daaromtrent mogelijk grote gevolgen hebben voor subsidieontvangers heeft GS 26 mei 2020 besloten om deze extra korting tot en met 31 maart 2021 niet toe te passen.
Op 23 maart 2021 heeft GS besloten de werkingsduur van de maatregel vanwege het aanhouden van de pandemie te verlengen tot 31 maart 2022.

PZH Richtlijnen COVID-19: i n dit document - dat voortdurend wordt geactualiseerd - verzamelen we alle interne richtlijnen en afspraken rondom het werken in coronatijd. Het dient daarmee als naslagwerk voor en als basis voor de communicatie met medewerkers, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders van de provincie Zuid-Holland.

Handelingswijzer opdrachten i.v.m. corona P12: alle provincies hebben aan het begin van de coronacrisis samen een handelingswijzer opgesteld. Hierin staat hoe zij omgaan met de gevolgen van de coronamaatregelen bij inkoop en aanbestedingen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen die niet doorgaan en extra kosten die gemaakt zijn. De provincie Zuid-Holland gebruikt deze handelingswijzer al enige tijd. Deze is nu vastgesteld als richtlijn voor vraagstukken en besluitvorming over de gevolgen van de coronacrisis bij inkoop en aanbestedingen.

Financiële effecten coronapandemie op jaarrekeningdossiers 2020
De provinciale accountant heeft bijzondere aandacht gevraagd voor de mogelijke consequenties van de coronapandemie in de Jaarstukken 2020. In het algemeen constateert de accountant dat de effecten van de coronacrisis op de financiële positie van de provincie vooralsnog beperkt lijken te zijn. De accountant wijst op een aantal aandachtspunten bij de Jaarstukken 2020:

1.    mogelijke claims voor vertragingen bij infrastructurele projecten,
2.    de effecten van coronamaatregelen op provinciale deelnemingen, eventuele voorzieningen voor openstaande garanties en geldleningen en
3.    mogelijke gevolgen voor de subsidielasten 2020 en de inbaarheid van vorderingen bij debiteuren.

Gedeputeerde Staten hebben op 17 november 2020 in een brief (Boardletter 2020) aan Provinciale Staten aangegeven hoe zij met die aandachtspunten om zullen gaan.

1. Claims opdrachtnemers infrastructurele projecten
In 2020 is een beperkt aantal claims ontvangen met betrekking tot corona in relatie tot werken. De gesprekken over deze claims en de onderbouwing daarvan vinden in 2021 plaats. Het is daarom nu nog niet met zekerheid te zeggen of en zo ja in welke mate de ingediende claims kunnen worden toegekend.

2. Deelnemingen en verbonden partijen eventuele voorzieningen voor openstaande garanties en geldleningen
In het tweede kwartaal van 2020 is een uitvraag gedaan naar de effecten van de coronapandemie bij de zes publieke- en belangrijkste private verbonden partijen. Dit betrof een uitvraag bij de vijf Omgevingsdiensten, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Grondbank Zuidplas, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, Houdstermaatschappij Zuid-Holland, Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf, Innovation Quarter en Warmtebedrijf Rotterdam. De overige private verbonden partijen zijn niet bevraagd, omdat de provincie Zuid-Holland hierin een laag aandeelhouderspercentage heeft. Hierdoor hebben de effecten van de pandemie bij deze partijen weinig of geen (financiële) doorwerking op de provincie Zuid-Holland.

Omdat de crisis zich nog in het beginstadium bevond, was het voor de verbonden partijen nog onvoldoende mogelijk om de effecten hiervan te kunnen beschrijven. In januari 2021 is een tweede uitvraag bij dezelfde verbonden partijen gedaan. Hieronder is de meest actuele informatie beknopt weergegeven.

Publieke verbonden partijen
De publieke verbonden partijen hebben geen gevolgen voor de continuïteit ondervonden als gevolg van de coronapandemie. Op het Wegschap na, zijn bij de publieke verbonden partijen geen grote financiële tegenvallers in 2020 geconstateerd als gevolg van de pandemie. Sommige Omgevingsdiensten hebben een stijging in de opbrengsten gezien wegens extra aanvullende opdrachten op het gebied van handhaving van de coronamaatregelen (regionale noodverordening). Daarnaast hebben de Omgevingsdiensten een daling in de kosten gezien, onder andere kosten voor woon- werk verkeer en huisvestingskosten. De Grondbank heeft een lichte daling in de opbrengsten gezien door achterstallige huurinkomsten. Met deze huurders zijn betalingsregelingen getroffen. Het Wegschap heeft de verkeersbewegingen door de genomen maatregelen significant zien dalen en heeft daardoor minder tol-inkomsten verkregen.

De publieke verbonden partijen verwachten 2020 niet af te sluiten met verliezen in de jaarcijfers ten gevolge van de pandemie. Voor 2021 verwachten de publieke verbonden partijen geen andere risico’s dan in 2020. De Omgevingsdiensten geven aan dat een verlofstuwmeer als risico voor 2021 kan worden aangemerkt. Deze ontwikkeling wordt gemonitord en waar nodig worden maatregelen genomen. Het Wegschap verwacht dat de verkeersbewegingen door de versoepelingen weer zullen toenemen in 2021.

Private verbonden partijen
De bevraagde private verbonden partijen bestaande uit ROM-D, HZH, PROAV, IQ en WbR geven aan dat de pandemie nagenoeg geen impact heeft gehad op de bedrijfsvoering en activiteiten van de organisatie, behalve dat sommige zaken meer tijd kosten. Ook zijn er vooralsnog geen grote financiële consequenties te relateren aan de coronapandemie die de liquiditeit, het eigen vermogen of het resultaat van het boekjaar 2020 hebben beïnvloed. De risico’s van 2020 gelden eveneens voor 2021 en hebben geen grote impact op de uitvoering van de werkzaamheden of continuïteit.

3. Gevolgen voor de subsidielasten 2020 en de inbaarheid van vorderingen bij debiteuren
Subsidies
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen subsidieaanvragers in de problemen komen met termijnen en regels die normaal gesproken gelden voor de door hen ontvangen subsidie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet tijdig - of zelfs helemaal niet meer - kunnen realiseren van een project, of het niet binnen een voorgeschreven termijn doorgeven van wijzigingen. Omdat wij als provincie Zuid-Holland coulant willen zijn in deze voor velen lastige periode, hebben wij onze Algemene subsidieverordening in juni 2020 aangepast en een afwijkingsbepaling voor corona-gerelateerde problemen opgenomen. In 2020 is in beperkte mate gebruik gemaakt van deze afwijkingsmogelijkheid. Zoals verwacht hebben de eventuele afwijkende prestaties als gevolg van de pandemie geen effect op de hoogte van subsidies en de bijbehorende budgetten. De conclusie kan dan ook getrokken worden dat de extra financiële last op het gebied van subsidies voor het boekjaar 2020 nihil is.

Debiteuren
Met betrekking tot de vorderingen op debiteuren is in 2020 rekening gehouden met mogelijke (financiële) gevolgen van de coronapandemie. Zo hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de provinciale heffingen later in 2020 in rekening te brengen en is geanticipeerd op verzoeken van debiteuren om uitstel van betaling te krijgen of een betalingsregeling te treffen. De praktijk heeft echter uitgewezen dat hier zeer beperkt gebruik van gemaakt is. Daarnaast is gebleken dat de afboekingen van vorderingen die in 2020 hebben plaatsgevonden geen relatie hebben gehad met de coronapandemie. Op basis hiervan kan de conclusie getrokken worden dat de pandemie in 2020 niet heeft geleid tot extra financiële lasten voor de debiteurenpositie van de provincie Zuid-Holland.

Leningen en garanties PZH
De belangrijkste leningen die de provincie Zuid-Holland in 2020 heeft uitstaan betreft de leningen aan het Warmtebedrijf. De mogelijke financiële gevolgen van de coronapandemie op deze leningen worden meegenomen in de afwegingen over de hardheid van deze leningen, zoals deze in de Jaarrekening 2020 zijn verwoord. Daarnaast bestaat er nog een aantal kleinere leningen waarbij een mogelijk financieel effect van de pandemie beperkt is omdat de rente en aflossingen gekoppeld zijn aansubsidieverstrekkingen. De garantstellingen van de provincie Zuid-Holland betreffen in 2020 vooral de garantstelling aan het Groenfonds. Nadelige financiële effecten als gevolg van de pandemie zijn bij het Groenfonds voor 2020 niet aan de orde. Bijbehorende aflossingen en renteverplichtingen worden via provinciale bijdragen en subsidies betaald waardoor de financiële risico’s beperkt zijn.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55