Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van verordeningen die Provinciale Staten hebben vastgesteld. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, precariobelasting, legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), de heffing voor grondwaterbeheer en de leges Wet natuurbescherming. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige heffingen zijn bedoeld voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor kwijtschelding van opgelegde heffingen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55