Jaarrekening 2020

10. Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille Reserves
(bedragen x € 1 mln)

Startsituatie
31-12-2019

Mutaties 2020

Saldo
31-12-2020

Gebouwd onroerend goed

0,9

-0,4

0,5

Onbebouwd onroerend goed

5,2

-0,7

4,5

Kustwerken

0,4

0

0,4

Deelnemingen

46,3

-4,8

41,5

Verbonden partijen

-0,4

-0,4

-0,8

Totaal

52,4

-6,3

46,1

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55