Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid

De begroting biedt ruimte om veel van onze ambities te realiseren, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is een solide financieel en juridisch beleid voor de lange termijn. Hierbij zijn de lasten voor onze inwoners niet hoger dan strikt noodzakelijk en de inkomsten en uitgaven zijn meerjarig structureel in evenwicht.
We verbeteren onze financiële planning om zo realistisch mogelijk te begroten. We houden financiële ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe ambities waarbij rekening wordt gehouden met tegenvallers. Daarnaast worden jaarlijks verschillende P&C-producten opgeleverd en wordt op juridisch en financieel gebied geadviseerd over onder andere (complexe) financieringsvormen mede in relatie tot staatssteun, Europese aanbestedingen en bezwaar- en beroepschriften.
In 2020 is de aanbesteding van de accountantsdienst afgerond en gegund voor een periode van 2020-2026.
Provinciale Staten hebben in december 2020 de herziene Financiële Verordening vastgesteld.
De wet Rechtmatigheidsverantwoording wordt in 2021 vastgesteld. Daarom is gestart met een plan van aanpak om vanaf de Jaarrekening 2021 te komen tot een rechtsmatigheidsverklaring van het bestuur. Met de herijking van de financiële spelregels is een start gemaakt (onder andere op het gebied van arbeidscapaciteit).

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55