Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal

We willen een duurzame organisatie zijn die aantrekkelijk is om voor te werken en wendbaar en slagvaardig op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen. Dat vraagt om modern werkgeverschap en goed personeelsbeleid. We dragen zorg voor behoud van kennis en ervaring (in-, door- en uitstroom) via een Strategische Personeelsplanning (SPP) op concernniveau.
We herijken daartoe onze missie, visie en strategie en stellen een aantal strategische toekomstscenario’s op. We brengen de voor de provincie relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart en vertalen deze naar gewenste (benodigde) arbeidscapaciteit. We investeren in gerichte arbeidsmarktcommunicatie. Het geschetste SPP-proces is, na een aanvankelijke vertraging als gevolg van de coronapandemie, inmiddels concernbreed in volle gang.
In 2020 is het traineeprogramma voorbereid met start op 1 januari 2021, waarbij jonge getalenteerde mensen een tweejarig leer-werkprogramma doorlopen. De uitvoering van de Participatiewet is continu en zorgt ervoor dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan binnen onze organisatie krijgen. Het Servicepunt Vitaliteit is in 2020 geëvalueerd. De resultaten daarvan vormen een belangrijke bouwsteen voor het programma Werk & Gezondheid dat momenteel wordt opgezet. Doel daarvan is, naast de uitvoering van de wettelijke taken op gebied van verzuim en re-integratie, medewerkers te inspireren, stimuleren en faciliteren om hun mentale en fysieke gezondheid te bevorderen.
We geven invulling aan de pilot levensfasebewust personeelsbeleid voor medewerkers ouder dan 62 jaar in de schalen 1-7 door budget in te zetten voor individueel maatwerk. Echter door de coronapandemie is deze pilot uitgesteld naar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55