Paragrafen

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte

In de financieringsparagraaf van de Begroting 2020 werd uitgegaan van het aantrekken van nieuwe langlopende schulden van in totaal € 362 mln. Uiteindelijk is er daadwerkelijk voor € 110 mln aan nieuwe langlopende leningen voor het jaar 2020 aangetrokken. Het verschil tussen de begrote en werkelijke financieringsbehoefte is veroorzaakt door onderuitputting op investeringen en exploitatiebudgetten.
Deze leningen betreffen lineaire geldleningen die in 30 jaar worden afgelost. De looptijd van deze leningen is in grote lijnen gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de (wegen)infrastructuur. Door deze relatief lange looptijd van deze leningen gecombineerd met een lineaire aflossing wordt aansluiting gezocht met de afschrijvingslasten. Daarnaast wordt hiermee het evenwicht gezocht tussen beheersing van renterisico en flexibiliteit voor de toekomst.

De financieringsbehoefte gedurende het jaar 2020 was wisselend vanwege pieken in de inkomsten en de uitgaven, zoals de jaarlijkse storting vanuit het BTW-compensatiefonds eind juni en de jaarlijkse aflossingen en rentebetalingen aan het einde van het jaar.
Vanwege deze fluctuaties is er gedurende het jaar ook gebruik gemaakt van kortlopende leningen met een looptijd tot 3 maanden. Er zijn in 2020 in totaal 4 kortlopende leningen aangetrokken met een negatieve rente.

Aangetrokken geldleningen
De volgende langlopende geldleningen zijn aangetrokken om de financieringsbehoefte voor het jaar 2020 te dekken:

Datum

Bedrag

Rente

Februari 2020

€ 30 mln

0,435%

April 2020

€ 50 mln

0,562%

September 2020

€ 30 mln

0,322%

Naast de bovenstaande aangetrokken leningen zijn in december 2020 zes leningen aangetrokken met een uitgestelde stortingsdatum voor in totaal € 300 mln. Hierdoor is een gedeelte van de toekomstige financieringsbehoefte voor de komende 3 jaar en het renterisico op dit deel afgedekt. Het gaat om de volgende geldleningen :

1.   Geldlening € 50 mln stortingsdatum 01-04-2021. Rentepercentage 0,145%
2.   Geldlening € 50 mln stortingsdatum 31-12-2021. Rentepercentage 0,180%
3.   Geldlening € 50 mln stortingsdatum 01-04-2022. Rentepercentage 0,185%
4.   Geldlening € 50 mln stortingsdatum 30-12-2022. Rentepercentage 0,215%
5.   Geldlening € 50 mln stortingsdatum 31-03-2023. Rentepercentage 0,240%
6.   Geldlening € 50 mln stortingsdatum 29-12-2023. Rentepercentage 0,286%

De totale stand van de langlopende schulden bedroeg begin 2020 € 483,7 mln. Hiervan is in 2020 een bedrag van € 35,3 mln afgelost. Door het aantrekken van nieuwe leningen was de restantschuld eind 2020 € 558,4 mln. Het aandeel langlopende schulden op het balanstotaal bedraagt 30%.
Naast bovenstaande langlopende leningen stond op 31-12-2020 nog een kortlopende lening van € 30 mln op de balans.

Hoewel er in 2020 een financieringsbehoefte was, zijn er in dat jaar ook perioden geweest met tijdelijk overtollige middelen. Deze tijdelijk overtollige middelen zijn conform de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden ondergebracht bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 10:44:20 met de export van 06/23/2021 09:32:06